Tổng ôn tập Hình học lớp 7 HK I – hai tam giác bằng nhau cm HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓCnếu có ích bấm “đăng ký” đến 1000 , thầy cảm ơn nhiều !

Hình học lớp 7 : hai tam giác bằng nhau
Cho  ABC (AB nhỏ hơn AC). Vẽ AD là tia phân giác của (BAC) ̂ .
Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB
Chứng minh  ADB =  ADE
ED cắt AB tại H. Chứng minh  BDH =  EDC
Chứng minh AD  HC
GIẢI.
A/  ADB =  ADE :
Xét hai  ADB và  ADE, ta có :
AB = AE (gt)
(A_1 ) ̂ = (A_2 ) ̂ (AD là phân giác của (BAC) ̂)
AD cạnh chung
suy ra :  ADB =  ADE (c – g – c)
suy ra : BD = DE và (B_2 ) ̂ = (E_2 ) ̂
b/  BDH =  EDC :
ta có :
(B_1 ) ̂+(B_2 ) ̂=1800 (góc HBA là góc bẹt)
(E_1 ) ̂+(E_2 ) ̂=1800 (góc CEA là góc bẹt)
Mà : (B_2 ) ̂ = (E_2 ) ̂ (cmt)
suy ra : (B_1 ) ̂ = (E_1 ) ̂
Xét hai  BDH và  EDC, ta có :
(B_1 ) ̂ = (E_1 ) ̂(cmt)
BD = DE (cmt)
(D_1 ) ̂ = (D_2 ) ̂(đối đỉnh)
suy ra :  BDH =  EDC ( g – c – g)

Nguồn: https://speakforchange.org/

Xem thêm bài viết khác: https://speakforchange.org/giao-duc/


Article Categories:
Giáo Dục

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *